Shanglin New Town

Urban Design
Shanglin, Nanning, Guangxi
2013