Jingxi New Town

Urban Design
Jingxi, Guangxi, China
2013